การขอใบประกอบวิชาชีพครู

ขั้นตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู (กค.) ต้องดำเนินการดังนี้
       1. รับเอกสารจากสาขาวิชาเพื่อใช้ประกอบการเทียบสังเขปรายวิชาที่เรียนกับ 9 สาระการเรียนรู้ที่กำหนดโดยคุรุสภา
       2. นำเอกสารต่างๆ ยื่นเพื่อขอเทียบรายวิชาที่คุรุสภา
       3. รอผลการเทียบรายวิชา
           3.1 กรณีเทียบรายวิชาได้ครบ
                  - จะได้รับเอกสารอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้ ๑ ปี
                  - เมื่อทำการสอนครบ ๑ ปีแล้วจึงจะสามารถดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูได้
           3.2 กรณีเทียบรายวิชาได้ไม่ครบ สามารถดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
                 - ทดสอบความรู้ในสาระวิชาที่เทียบไม่ผ่านโดยคุรุสภา
                 - เข้ารับการอบรมกับสถาบันฝึกอบรมที่คุรุสภารับรอง
                 - เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ksp.or.th

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก bj_kmitl_ed30@hotmail.com (แจ้งผ่านผศ.พิชญ์สินี)

ในการขอใบอนุญาตสอนจากครุสภาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ต้องใช้หลักฐาน คือ สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร (หลักฐานข้อที่ 4) ซึ่งกว่าจะได้ก็ต้องรอให้ถึงวันรับพระราชทานปริญญาบัตรก่อน
ดังนั้นให้นักศึกษาขอใบรับรองวุฒิการศึกษาจากสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อนำไปใช้แทนได้ (โดยขอพร้อมกับการขอรับทรานสคริปตัวจริง)